Bedrijven - Administratie en boekhouding

Activa vanuit eenmanszaak (gestaakt 12-09-2017) geruisloos inbrengen in bestaande vof (sinds 2015) waar eigenaar eenmanszaak al vanaf het begin mede-vennoot was? - 31-03-2018
Goedendag, In dit geval is inbreng tegen de fiscale waarde volgens de balans van de eenmanszaak mogelijk. Dit doordat het hier dezelfde eigenaar betreft en er feitelijk een verschuiving plaats vindt van de activa naar de vof. Let op, het is hierb ... Lees verder »

Surseance van betaling - 28-05-2017
Goedemiddag, Als u tijdelijk uw schulden niet kan betalen kunt u hiervoor uitstel (surceance) van betaling aanvragen bij de rechtbank. Deze zal dan binnen een dag een voorlopige uitspraak doen en aangeven wanneer u het definitieve oordeel krijgt. ... Lees verder »

Boetes aftrekbaar - 26-05-2017
Goedendag, In principe zijn boetes niet aftrekbaar voor de belasting. Op deze regel zijn slechts enkele uitzonderingen: Tuchtrechtelijke boetes: als u een tuchtrechtelijke boete opgelegd krijgt voor het uitoefenen van uw functie waarbij het tuc ... Lees verder »

Etentjes met klanten? - 13-04-2017
Goedendag, Kosten voor etentjes of borrels met zakenrelaties kunnen in principe als zakelijke kosten worden verantwoord. Hierbij is het echter wel belangrijk dat aannemelijk gemaakt wordt dat het om zakelijke uitgaven ging. Om het voor de belast ... Lees verder »

Waarom is mijn jaarrekening belangrijk? - 18-03-2017
Goedemiddag, Natuurlijk is uw jaarrekening als eerste belangrijk voor u, de ondernemer. Maar de informatie die hierin staat en voor u van belang is kan ook voor andere partijen van belang zijn. Zo moet de belastingdienst weten over welk bedrag be ... Lees verder »

Tips voor starters? - 25-01-2017
Goedemiddag, Hieronder hebben wij een 5-tal tips waarvan wij denken dat elke startende ondernemer er zijn voordeel mee kan doen: 1. Wees goed voorbereid Een goed begin is het halve werk. Zorg dan ook dat als je begint je op de hoogte bent van ... Lees verder »

Gewijzigde bijtellingspercentages leaseauto's - 23-12-2016
Goedemiddag, Voor bestaande leasecontracten geldt dat de bijtellingspercentages gelijk blijven gedurende de looptijd van het contract (mits <5 jaar). U hoeft dus niet meer, of minder, bijtelling in te houden. Uiteraard geldt voor nieuwe contra ... Lees verder »

Zakelijke rekening voor BV - 10-11-2016
Goedemorgen, als u met uw huidige eenmanszaak bankiert op een niet zakelijke rekening moet u voor de BV een nieuwe zakelijke rekening openen. Een BV is, anders dan een eenmanszaak of VOF, een eigen rechtspersoon. Ook als eenmanszaak is het a ... Lees verder »

Wanneer een voorziening vormen? - 29-08-2016
Goedendag, Om een voorziening te mogen vormen moet aan 3 vereisten zijn voldaan:   Oorsprongsvereiste Om een voorziening te mogen vormen, moeten de kosten en lasten, waarvoor deze voorziening moet worden gevormd, voortkomen uit de re ... Lees verder »

e-facturatie, ook aan de gemeente? - 16-08-2016
Goedendag. Hoewel het klopt dat de overheid met het bedrijfsleven heeft afgesproken dat er vanaf 1 januari 2017 alleen via e-facturatie gefactureerd moet worden heeft dit voor u (nog) geen gevolgen. De afspraak geldt vooralsnog alleen voor de rijks ... Lees verder »

Hoe beheer ik een kas? - 12-08-2016
Goedemiddag, een kas kan inderdaad handig zijn voor het doen van kleine uitgaven zonder dat hier een uitgebreide procedure voor in het leven geroepen dient te worden. Toch geniet het de aanbeveling de inkomsten en uitgaven via de kas zorgvuldig te ... Lees verder »

Toepassen Kleine ondernemersregeling (KOR) bij een BV? - 12-08-2016
Goedendag, De Kleine Ondernemersregeling (KOR) kan niet worden toegepast binnen de BV. Deze is enkel voor een eenmanszaak of voor een vof/maatschap. Om de KOR te mogen toepassen binnen de onderneming gelden de volgende voorwaarden: Je hebt e ... Lees verder »

Werkruimte in je huurhuis: fiscaal aftrekbaar? - 05-08-2016
Goedendag, Indien je een eigen werkruimte in huis hebt dan is het mogelijk dat de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar zijn. Dit geldt ook indien je een huurhuis hebt. Indien je tenminste 10% van de gehuurde woonruimte zakelijk gebruikt, is het moge ... Lees verder »

Welke administratieve informatie op de website? - 25-07-2016
Goedendag, in de wet (Artikel 3:15d, lid 1, BW) staan 4 algemene en 2 specifieke gegevens die op de website vermeld dienen te worden. Als eerste moet uw identiteit (naam waarmee u officieel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en ... Lees verder »

Hoe verwerk ik goodwill in de administratie? - 23-06-2016
Goedendag, De betaling voor een klantenbestand kwalificeert zich als goodwill. Het hiervoor betaalde bedrag kan worden geactiveerd als immaterieel vast actief en vervolgens over 5 jaar worden afgeschreven.  Lees verder »

Mag ik alsnog de zelfstandigenaftrek toepassen van vorig jaar? - 04-03-2016
Indien er in voorgaande jaren een deel van de zelfstandigenaftrek nog niet kon worden gebruikt in het boekjaar waarop deze betrekking heeft, dan is het mogelijk om dit deel in toekomstige jaren te verrekenen. Hiervoor hebt u 9 jaren de tijd.  ... Lees verder »

Hoeveel btw-correctie privégebruik auto? - 05-02-2016
Goedendag, Als je een zakelijke auto ook in privé gebruikt dan dien je inderdaad een correctie door te voeren over het privégebruik voor de btw. Om het werkelijke privégebruik te kunnen bepalen is een sluitende kilometerregis ... Lees verder »

Winstverdeling VOF herzien voor 2016 - 03-02-2016
Goedendag, Zoals aangegeven is er sprake van vastgoed binnen de vof. Indien de winstverdelngen worden veranderd. Doordat er sprake is van vastgoed kun je ook te maken krijgen met overdrachtsbelasting op het moment de verhoudingen in het economisc ... Lees verder »

Gecombineerd internet- en telefoonabonnement volledig zakelijk aftrekbaar? - 23-01-2016
Om de kosten van dergelijke gecombineerde abonnementen in een zakelijk en een privédeel te splitsen is niet eenvoudig. Om discussies achteraf te voorkomen is het aan te raden om te regels te hanteren die voor werknemers is geregeld in het Ha ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de btw van autokosten bij privégebruik? - 19-01-2016
Indien de auto als zakelijk wordt aangemerkt dan kun je alle autokosten ook zakelijk ten laste van het resultaat brengen. De btw hierover kun je derhalve terugvorderen. Echter, in het geval dat de auto ook privé wordt gebruikt mag niet alle ... Lees verder »

Waaraan moet overeenkomst inhuur zzp voldoen? - 14-01-2016
Per 1 april 2016 start de Belastingdienst inderdaad met de nieuwe wetgeving rondom de inhuur van zzp-ers. De implementatiefase hiervan zal tot 1 januari 2017 duren.  Voor de contracten zijn er twee mogelijkheden. Alleereerst kun je gebruik m ... Lees verder »

Is een zakelijke rekening verplicht als ondernemer? - 28-12-2015
In het geval de onderneming een besloten vennootschap (BV) is, dan is een zakelijke rekening verplicht. Dit omdat de BV in dit geval de rechtspersoon is. Juridisch gezien is de BV een op zichzelf staande entiteit.  Indien de onderneming een ... Lees verder »

Sinterklaasfeest op mijn bedrijf. Hoe verwerk ik dit fiscaal? - 25-11-2015
Goedendag, Hoe het afgewikkeld moet worden is afhankelijk van waar het feest wordt gehouden. Indien u het sinterklaasfeest in een vestiging van uw onderneming organiseert dan ziet de Belastingdienst dit als een niet-ongebruikelijke voorziening. D ... Lees verder »

BTW aftrekbaar indien deze niet op de factuur is vermeld? - 01-09-2015
Het is niet mogelijk om de btw in mindering te brengen indien de btw niet is verantwoord op een factuur. Indien je een factuur zónder btw ontvangt vraag dan bij de leverancier om een nieuwe factuur waarop het btw factuur is verantwoord. Le ... Lees verder »

Telt bijtelling auto mee voor bepaling salaris DGA? - 27-08-2015
Als DGA moet je rekening houden met de gebruikelijkloonregeling. Dit betekent dat je een minimumsalaris van € 44.000 moet toekennen. Indien je een zakelijke auto ook voor privé doeleinden gebruikt, dan dien je hier een bijtelling over t ... Lees verder »

Toepassen van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) - 24-08-2015
Of je in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling (KOR) is afhankelijk van het totale bedrag aan omzetbelasting dat je moet betalen over een geheel kalenderjaar. Daar dit op jaarniveau wordt bepaald is het wellicht verstandig deze toe te ... Lees verder »

Is een uitspraak per email ook rechtsgeldig? - 20-08-2015
Op het moment dat vanuit de email duidelijk het ingenomen standpunt van de Belastingdienst blijkt, dan mag de ondernemer vertrouwen op en uitgaan van dit ingenomen standpunt. Dat bij een andere controle een ander standpunt wordt ingenomen doet hier ... Lees verder »

Aftrek van kosten mogelijk voor kantoor in eigen woning? - 06-08-2015
Goedendag, Indien u kosten maakt voor een werkplek aan huis die zich niet kwalificeert als zelfstandig (lees hier of uw werkplek zich als zelfstandig kwalificeert) zijn deze in beginsel niet in mindering te brengen op de winst van uw onderneming. ... Lees verder »

Mag btw worden berekend over doorbelaste kosten? - 20-07-2015
Goedendag, Het doorbelasten van werkelijk gemaakte onkosten is een niet btw-belaste dienst. Het is derhalve in beginsel niet correct om 21% btw door te berekenen over de 1-op-1 doorbelaste parkeerkosten van € 10,50. Enige uitzondering hierop ... Lees verder »

Zijn kosten voor de sportschool aftrekbaar? - 15-07-2015
Goedendag, Dit is afhankelijk van uw bedrijfstype. In het geval u een ZZP'er of eenmanszaak bent zonder personeel dan zijn de kosten niet aftrekbaar. De belastingdienst ziet de kosten voor fitness niet als bedrijfsfitness (ook niet als factur ... Lees verder »

Telt reistijd ook voor het urencriterium zelfstandigenaftrek? - 14-07-2015
Goedendag, Het is toegestaan om deze uren mee te tellen als gemaakte uren voor de onderneming. Ieder uur die u spendeert aan de onderneming mag u meetellen. Dus ook alle overige uren zoals het maken van offertes, administratieve uren et cetera te ... Lees verder »

Ieder seizoen krijgen docenten bij onze stichting een nieuw contract. Mag ik daar een doorlopend contract van maken? - 13-05-2015
Een doorlopend contract mag u altijd aanbieden. Echter uw specificatie is specifiek en u verstrekt te weinig informatie om uw vraag echt te kunnen beantwoorden. Lees verder »

Inhuur zzp'er voor lange tijd. Mag dit? - 14-03-2015
Goedendag, Het is mogelijk om een zzp'er voor langere termijn in te zetten binnen uw eigen onderneming. Wel is het zo dat de zzp'er niet in verkapte loondienst bij u in de onderneming werkzaam mag zijn. Er wordt hierbij gekeken naar de ve ... Lees verder »

Zijn er voorwaarden aan digitaal factureren? - 09-03-2015
Goedendag, Voor digitaal factureren gelden geen aanvullende eisen meer. Uw digitale factuur dient te voldoen aan dezefde factuurvereisten als een fysieke factuur. Inzake de authenticiteit is de email waarin u de factuur verstuurd afdoende. Wel ge ... Lees verder »

BTW etentjes met relaties - 09-02-2015
Goedendag,  De belastingdienst is hier erg duidelijk in. "Maakt u kosten voor eten en drinken voor uzelf, uw personeel of uw zakenrelaties? Dan kunt u de btw hierover niet aftrekken als: het eten en drinken wordt genuttigd in een ... Lees verder »

Bij start in privé betaalde kosten voor bv verrekenen - 09-02-2015
Goedendag, De methode die u schetst kan 1 stap korter. B.V. C kan als verbonden partij met B.V. A direct bij B.V. A de kosten via de onderlinge rekening courant declareren. Hierbij ga ik er vanuit dat de privépersoon de directeur is van B. ... Lees verder »

BTW en G-rekening apart of op één factuur? - 08-02-2015
Goedendag, U hebt ons gevraagd of het correct is om de btw én de splitsing naar G-rekening en reguliere rekening op één factuur te verantwoorden. Dit is inderdaad mogelijk aangezien de btw hoort bij de loonbelasting en premie ... Lees verder »

Hoelang moeten betaalbewijzen worden bewaard? - 10-12-2014
Voor de bewaarplicht dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Bewaarplicht particulieren Particulieren hebben géén verplichting om betalingsbewijzen en andere administratieve stukken (kwitanties, b ... Lees verder »

Wat zijn de fiscale regels voor een kerstpakket voor 2014? - 27-11-2014
Goedendag, Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze uit 2 mogelijkheden. U kunt kiezen voor het zogeheten eindheffingsloon of voor de werkkostenregeling. Vanaf januari 2015 is enkel de werkkostenregeling nog toegestaan. Indien u kiest voor het ei ... Lees verder »

Welke gegevens wil de KVK van mijn onderneming weten? - 24-11-2014
Goedendag, De KVK wilt enkele belangrijke bedrijfsgegevens van u weten tijdens de inschrijving van uw onderneming. Onder andere de naam van de vennootschap, adres van de vennootschap,van toepassing zijnde gestorte kapitaal, naam van de bestuurder ... Lees verder »

Een motor van de zaak. Voordelig of niet? - 10-11-2014
Goedendag, Ten opzichte van een leaseauto kan het zakelijk rijden van een motor zeker voordeliger zijn. Enkele voordelen van een zakelijke motor zijn: -          Aanschaf motor valt onder de kleinesc ... Lees verder »

Hoe werkt factoring? - 02-05-2014
Een factoorbedrijf neemt de administratie en incasso van openstaande vorderingen van een onderneming over. De overnameprijs van deze vorderingen is lager dan de nominale waarde van deze vorderingen. Het factoorbedrijf loopt immers het risico dat de ... Lees verder »

Ik ben gestart als ondernemer. Waarom wilt de Belastingdienst een schatting van mijn omzet? - 18-03-2014
Goedendag, Met de schatting van uw omzet kunt u bepalen of u inkomstenbelasting moet betalen. Is dat het geval, dan kunt u zelf een voorlopige aanslag per maand aanvragen. De werkelijke belastingplicht vindt plaats over de gerealiseerde resultate ... Lees verder »

Mag ik de afschrijving doorschuiven naar volgend jaar? - 04-03-2014
Goedendag, De tijdelijke willekeurige afschrijving die gold van 1 juli tot en met 31 december 2013, vangt aan bij het aangaan van de verplichting en deze is tevens gemaximeerd tot het bedrag dat is betaald (met een maximum van 50% van de invester ... Lees verder »

Hoe verwerk ik een zakelijke lening als zzp'er bij de inkomstenbelasting? - 01-03-2014
Goedendag, Voor het bedrijf van uw man moet voor de belastingaangifte een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. De externe lening wordt in de balans verantwoord en de betaalde rente wordt in mindering gebracht op de winst. De wins ... Lees verder »

Parkeerkosten: wel of geen btw? - 30-01-2014
Goedendag, Het klopt dat er soms wel of geen btw is geheven over parkeerkosten. Er is geen btw op parkeerkosten geheven, indien het aan een gemeente betaald is. Op parkeerkosten voor commerciële parkeergarages wordt echter wel btw geheven. O ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen het kasstelsel en het factuurstelsel voor mijn administratie? - 26-01-2014
Goedendag, Allereerst volgt een korte uitleg omtrent het verschil tussen beide stelsels. Het kasstelsel houdt in dat uw de btw aangeeft op het moment dat u uw facturen daadwerkelijk ontvangt of betaalt. Zo geeft u facturen met factuurdatum februa ... Lees verder »

Ik wil een auto kopen via de zaak. Hoe werkt dit? - 23-01-2014
Goedendag, Allereerst geeft u aan dat u zo nu en dan privé gaat rijden met uw auto. Indien u op jaarbasis minder dan 500 km privé rijd, dan hoeft u geen bijtelling te berekenen over uw zakelijke auto. U dient dit wel aannemelijk te ... Lees verder »

Waar boek ik in de boekhouding mijn kerstpakket op? - 03-01-2014
Goedendag, U geeft aan dat het hier een kerstpakket betreft dat een waarde heeft kleiner dan € 70,-. Dit betekent dat de waarde onder de maximale grens blijft en u het kerstpakket aan uw werknemers kunt schenken, zonder dat zij hierover loon ... Lees verder »

Wat is Standard Business Reporting? - 13-12-2013
Goedendag, Standard Business Reporting (SBR) komt voort uit de verdere digitalisering van de overheid en de administraties van ondernemingen. Het is een standaardisering waaruit diverse rapportages gedraaid kunnen worden ten behoeve van bijvoorbe ... Lees verder »

Moet ik mijn spaarrekening verplicht bijhouden in mijn administratie? - 03-12-2013
Goedendag, Uit uw vraag maak ik niet direct op of u een bedrag van uw bedrijfsrekening hebt overgeboekt naar uw bedrijfsspaarrekening of naar uw particuliere spaarrekening. Er van uitgaande dat het een bedrijfsspaarrekening betreft dan is het ant ... Lees verder »

Wat is een kostenmaatschap en is dit geschikt voor de gezamenlijke huur van een opslagruimte? - 02-12-2013
Goedendag, Een kostenmaatschap is een maatschap van ondernemers die gezamenlijk kosten dragen en deze vervolgens onderling verdelen. Bij een kostenmaatschap is sprake van een samenwerkingsverband die als zodanig (bijvoorbeeld onder é&eacut ... Lees verder »

Ik verkoop cadeaubonnen voor tijdschriften. Hoeveel btw moet ik hierover berekenen? - 24-11-2013
Goedendag, De hoogte van de btw die u dient af te dragen is afhankelijk van de diensten of producten die u levert. Bij de verkoop van cadeaubonnen vindt er geen dienst of levering van goederen plaats, het betreft hier enkel de ruil van een waarde ... Lees verder »

Kan ik iemand in dienst nemen in mijn eenmanszaak? - 22-11-2013
Goedendag, Het is mogelijk om iemand in dienst te nemen als eigenaar van een eenmansbedrijf. In die zin is de naam eenmanszaak een beetje misleidend te noemen. Houdt u er wel rekening mee dat u zich bij het in dienst nemen van personeel ook aan ... Lees verder »

Ik ben zelfstandig ondernemer en zwanger. Hoe zit het nu met mijn urencriterium en loon in deze periode? - 22-11-2013
Goedendag, Indien u zwanger bent gaat u tijdens de laatste weken voor de bevalling en de eerste weken na uw bevalling uren missen als gevolg van het zwagerschapsverlof. Normaliter dient u, ten behoeve van het urencriterium, minimaal 1.225 uur w ... Lees verder »

Ik ga naast mijn eenmanszaak in loondienst bij een bedrijf. Wat zijn de gevolgen? - 21-11-2013
Goedendag, Als gevolg van de urenvermindering in uw eenmanszaak zult u in 2014 het urencriterium niet gaan halen. Dit betekent dat u de ondernemersaftrek verliest. Daarnaast kan uw winst uit deze eenmanszaak worden gezien als “resultaat ove ... Lees verder »

Ik wil een VAR aanvragen. Waarop toetst de belastingdienst? - 21-11-2013
Goedendag, Bij het toewijzen van een VAR wil de Belastingdienst uw fiscale positie vaststellen en nagaan of er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien u in aanmerking wilt komen voor een VAR-wuo, winst uit ... Lees verder »

Ik heb een nieuwe bedrijfsactiviteit. Kan dit in een tweede eenmanszaak? - 20-11-2013
Goedendag, Allereerst kan ik u aangeven dat een ondernemer met een bedrijf in de rechtsvorm van een eenmanszaak in geen geval een tweede eenmanszaak kan starten. U geeft aan dat u op deze wijze uw risico’s wilt spreiden, maar een eenmanszaa ... Lees verder »

Indien een eenmanszaak geruisloos wordt overgedragen in een VOF, kan ik dan afschrijven over de goodwill? - 18-11-2013
Goedendag, Over de geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een VOF, dus inbreng zonder af te rekenen in de oude entiteit, kan niet worden afgeschreven over goodwill. De goodwill is niet ontstaan omdat er een 1-op-1 inbreng heeft plaatsgevonden. ... Lees verder »

Kan op goodwill afgeschreven worden bij geruisloze overdracht naar een BV? - 11-11-2013
Indien er sprake is van een geruisloze inbreng van een onderneming in een BV dan geldt de BV, fiscaal gezien, als de inbrenger.  De inbreng geldt dan niet als staking, zodat er geen belasting betaald hoeft te worden over de stakingswinst. Hier ... Lees verder »

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren? - 30-10-2013
Uit uw vraag kan ik niet opmaken of u deze vraag stelt als particulier of als bedrijf. Derhalve zal ik u ook een tweeledig antwoord doen toekomen. Als particulier hebt u geen juridische plicht om uw administratie te bewaren. Echter, de belastingd ... Lees verder »

Wat zijn de fiscale regels voor het geven van een kerstpakket? - 29-10-2013
Goedendag, Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze uit 2 mogelijkheden. U kunt kiezen voor het zogeheten eindheffingsloon of voor de werkkostenregeling. Vanaf januari 2015 is enkel de werkkostenregeling nog toegestaan. Indien u kiest voor het ei ... Lees verder »

Heb ik recht op vakantiegeld over mijn uit te betalen vakantiedagen? - 16-10-2013
Goedendag, Over uit te betalen vakantiedagen bij uitdiensttreding hebt u recht op vakantiegeld over dit bedrag. Op basis van artikel 6 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WMM) wordt gesteld dat vakantiedagen valt onder regulier ... Lees verder »

Is het uitbetalen van overuren in een keer verplicht? - 15-10-2013
Goedendag, Sommige werkgevers willen "stuwmeren" van overuren op voorhand voorkomen en maken hierover, al dan niet contractueel, afspraken dat eventuele overuren direct in de volgende maand worden uitbetaald bij het salaris. Echter, in ... Lees verder »

Wat is precariobelasting? - 10-10-2013
Dit betreft de belasting die de gemeente kan heffen over voorwerpen op, onder of boven de gemeentegrond die voor openbare dienst is bestemd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan belasting die wordt geheven voor het hebben van reclame- en uithang ... Lees verder »

Kan een verhuurder zomaar de huur beëindigen van mijn winkelpand? - 06-10-2013
Een verhuurder kan nooit zomaar de huur beëindigen. Hierbij zullen de opzegtermijnen die staan genoemd in het contract in acht genomen moeten worden. Een huurder van een winkelruimte geniet tevens huurbescherming. De huurrecht die van toepassi ... Lees verder »

BTW privégebruik elektrische auto van de zaak. - 04-10-2013
U bent een bijtellingspercentage van 0% verschuldigd. Dit betekent dat u voor de loonheffing tegen 0% wordt aangeslagen wat nihil oplevert. Voor de BTW over het privégebruik geldt het percentage van 0% niet derhalve bent u nog steeds verplic ... Lees verder »

Premie sociale verzekeringen over de bijtelling is dat verplicht? - 04-10-2013
De regeling voor sociale verzekeringen over de bijtelling van leaseauto's is dit jaar gewijzigd. Sinds 1 januari 2013 bent u als werkgever verplicht om sociale premies te berekenen over de bijtelling. Het maximum premie-inkomen is gemaximeerd o ... Lees verder »

Verruiming willekeurige afschrijving, hoe werkt dat? - 04-10-2013
Bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 komen weer in aanmerking voor een willekeurige afschrijving tot 50% mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn: - U bent de investerin ... Lees verder »

Hoe krijg ik inzicht in de geldstromen binnen de onderneming? - 27-09-2013
Goedendag, Om een bedrijf draaiende te houden en de facturen te kunnen betalen heeft een bedrijf liquide middelen nodig die direct opeisbaar zijn. Daarnaast is er een verschil tussen uitgaven en inkomsten enerzijds en opbrengsten en kosten ande ... Lees verder »

Mijn personeel maakt overuren? Is dit gunstig voor mij als ondernemer? - 22-09-2013
Goedendag, Deze situatie kan voor u als ondernemer zeer interessant zijn. Allereerst heeft u over deze overuren enkel de variabele loonkosten. De vaste kosten, zoals de werkgeverslasten – in de regel +/- 40% - zijn reeds verrekend over de v ... Lees verder »

Uren bijhouden voor zelfstandigenaftrek. - 19-09-2013
De zelfstandigenaftrek is gekoppeld aan een minimale tijdsbesteding van 1.225 uur aan uw onderneming, het zogenoemde urencriterium. De belastingdienst kan u vragen deze tijdsbesteding aan te tonen. U moet deze tijdsbesteding dan aannemelijk maken. ... Lees verder »

Verlaging btw op onderhoud en renovatie bespaart particulier geld. - 19-09-2013
Over de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt, voor in die periode afgeronde werkzaamheden, het lage btw-tarief voor renovatie en herstel voor bestaande woningen ouder dan 2 jaar. Onder renovatie en herstel vallen het vernieuwen, vergroten, h ... Lees verder »

Wanneer moet ik over op IBAN en wat betekent dit voor mijn organisatie? - 15-07-2013
Goedendag, Het klopt dat u straks voor zowel binnenlandse als ook buitenlandse betalingen gebruik maakt van het International Bank Account Number).  De invoering van IBAN als rekeningnummer zorgt voor veranderingen in uw administratie en sys ... Lees verder »

Hoe lang moet een buitenlandse aannemer werkzaam zijn in Nederland voordat de WKA van toepassing is? - 19-06-2013
Goedendag, Als een buitenlandse aannemer een werk in Nederland laat uitvoeren door een onderaannemer die in Nederland loonheffingen is verschuldigd voor de werknemers die bij hem in dienst zijn, dan kan die buitenlandse aannemer aansprakelijk wo ... Lees verder »

Hoe om te gaan met kilometerregistratie? - 08-04-2013
Goedendag, U geeft aan de bestelauto enkel zakelijk te gebruiken. In dit geval kunt u de "verklaring uitsluitend zakelijk gebruik" aanvragen bij de belastingdienst. U hoeft derhalve geen kilometerregistratie bij te houden. U kunt de v ... Lees verder »

Kan ik goodwill versneld afschrijven? - 21-03-2013
Goedendag, Allereerst moet u kijken naar de aanschafdatum van de goodwill. Per 1-1-2007 zijn er namelijk wijzigingen doorgevoerd. Hebt u ná 1-1-2007 goodwill aangeschaft dan mag u jaarlijks maximaal 10% afschrijven (= afschrijven in 10 j ... Lees verder »

Mijn debiteur kan slechts een gedeelte betalen. Hoe doe ik dat met de BTW? - 16-03-2013
Goedendag, Vanuit uw vraag begrijp ik dat u een zogeheten crediteurenakkoord hebt gesloten, waarbij u overeen bent gekomen dat tegen finale kwijting een percentage alsnog wordt betaald door de crediteur. Dit leidt er toe dat u een deel van de vor ... Lees verder »

Bij welke belastingaangiftes moet ik rekening houden met de KOR? - 11-03-2013
Goedendag, Wanneer u gebruik zult maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) komt deze terug in uw BTW-aangiften die ieder kwartaal moeten worden ingediend. Deze KOR wordt dan in mindering gebracht op het door u af te dragen btw-bedrag. Naas ... Lees verder »

Wat verandert er inzake de betalingstermijn van facturen? - 01-03-2013
De betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Tot op heden is wettelijk enkel geregeld dat deze niet onredelijk mag zijn. Per 16 maart 2013 komt hier verandering in. Bij overeenkomsten tussen ov ... Lees verder »

Is een boete fiscaal aftrekbaar? - 25-02-2013
Goedendag, Om te bepalen of de boetes aftrekbaar zijn, moet worden gekeken naar de aard van de boete. Deze is leidend voor het al dan niet mogen aftrekken van de boete van de winst. Boetes met een bestraffend karakter (bijv. verkeersboete) zijn n ... Lees verder »

Is ontheffing van de btw voordelig? - 19-02-2013
Goedendag, Het kan voor u als ondernemer gunstig zijn om ontheffing aan te vragen van uw btw-plicht. De enige vereiste die hiervoor geldt is dat de btw-plichtige aannemelijk moet maken in de komende jaren minder dan € 1.345 aan BTW verschuld ... Lees verder »

Welke gegevens moet ik als ondernemer vermelden op mijn factuur? - 13-02-2013
Goedendag, De belastingdienst gebruikt uw omzetfacturen voor de bepaling van de verschuldigde btw en derhalve worden hier eisen aan gesteld. Per 1 januari 2013 is er onderscheid gemaakt tussen "lage" en "hoge" facturen. Wann ... Lees verder »

Wat betekent IBAN voor mij als ondernemer? - 12-02-2013
Goedendag, Het klopt inderdaad dat u als ondernemer wordt geacht over te stappen op IBAN. Dit kan per heden al, maar is per februari 2014 verplicht. IBAN maakt onderdeel uit van SEPA, een Europese standaard voor betaalmiddelen. Dit houdt in dat u ... Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding opgevoerd worden als freelance vergoeding? - 23-05-2012
Op basis van de zeer beperkte informatie komen wij tot het volgende.  Doordat uw vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding in de zaak opneemt is het feitelijk geen vrijwilligersvergoeding meer maar een dienst die door een bedrijf wordt verleend ... Lees verder »

Energie-investeringsaftrek 2011 en 2012 - 03-02-2012
Doet u energie-investeringen van minimaal € 2.200 (2012: € 2.300) dan kunt u onder voorwaarden 41,5% (2012: 41,5%) van deze energie-investering van de winst aftrekken. De voorwaarden zijn dat u beschikt over een verklaring energie-invester ... Lees verder »

Beperking aftrek gemengde kosten 2011 en 2012 - 03-02-2012
Voor u als ondernemer geldt in de inkomstenbelasting een aftrekbeperking voor gemengde kosten. Gemengde kosten zijn kosten van diensten en goederen die zowel voor de onderneming als in prive kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van deze kosten z ... Lees verder »

Wat is het belang van het boeken van de kosten op de juiste kostenrekening? - 05-12-2011
Het is van belang om de kosten op de juiste kostenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen.  Daarnaast is het van belang om op de juiste kostenrekening te boeken ... Lees verder »

Wat is het belang van het boeken van de opbrengsten op de juiste opbrengstenrekening? - 05-12-2011
Het is van belang om de opbrengsten op de juiste opbrengstenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen.  Daarnaast is het van belang om op de juiste opbrengstenreken ... Lees verder »

Wat wordt verstaan onder voorafgaande journaalposten? - 05-12-2011
Onder voorafgaande journaalposten worden boekingen verstaan die wijzigingen aanbrengen in de saldibalans voordat de winst- en -verliesrekening en de balans kunnen worden opgesteld die tot de jaarrekening zal leiden. Lees verder »

Hoe neem ik de te betalen eindheffing wkr op in de boekhouding? - 20-09-2011
Over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt moet 80% eindheffing worden betaald. De eindheffing van 80% komt ten laste van de werkgever. Derhalve moet de eindheffing als volgt worden verwerkt in de financiële administratie: Ko ... Lees verder »

Op welke grootboekrekening boek je te veel betaalde BTW aan de belastingdienst? - 20-09-2011
Het antwoord hangt af van de manier waarop u uw administratie heeft ingericht en wat de oorzaak van het teveel betalen is. Ervan uitgaande dat u meer heeft betaald dan u volgens de aangifte omzetbelasting had moeten betalen registreert u ... Lees verder »

Ik ontvang facturen van de Centrale Bedrijfs Registratie, moet ik deze betalen? - 13-09-2011
Centrale Bedrijfs Registratie verstuurt aanbiedingen die op facturen lijken. Het zijn echter geen facturen en Centrale Bedrijfs Registratie kan u ook niet verplichten om u de facturen te laten betalen. Het Steunpunt Acquisitiefraude waarschuwt o ... Lees verder »

Moet water indirect aan de kostprijs worden berekend of direct? - 08-09-2011
Het waterverbruik is in uw bakkerij (mede) afhankelijk van het aantal producten dat uw bakkerij maakt omdat water een grondstof is voor uw producten. Om een juiste verkoopprijs voor uw producten te bepalen dient u dus zeker het waterverbruik in uw ko ... Lees verder »

Autokosten en prive-onttrekking versus inleg - 19-08-2011
Allereerst wil ik u erop wijzen dat wanneer u in een auto rijdt die niet behoort tot uw ondernemingsvermogen (in dat geval is dus sprake van een privéauto) u geen bonnen zakelijk kunt opvoeren. U kunt daarentegen wel € 0,19 per zakelijk ... Lees verder »

Binnen welke termijn moet de jaarrekening worden opgemaakt, vastgesteld en gepubliceerd? - 18-06-2011
De termijnen voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Rechtspersoon B.V. en N.V. Beursgenoteerde ondernemingen Coöperaties , ond ... Lees verder »

Moet een (sport) vereniging een regsiter bijhouden met verstrekte vrijwilligersvergoedingen? Aan welke eisen moet zo'n register voldoen? - 25-05-2011
Uw (sport) vereniging moet eendeugdelijke administratie bijhouden en dit geldt ook voor de verstrektevrijwilligersvergoeding(en). U zou de volgende informatie per vrijwilligerminimaal moeten opnemen in dit overzicht:   BSN nummer Naam ... Lees verder »

Wat boek je op de balansrekening? - 17-05-2011
De balansrekening is het type grootboekrekening waaruit de balans van een administratie wordt samengesteld. Op de balansrekening boek je dan ook de (mutaties van) bezittingen en schulden van een onderneming. Voorbeelden van balansrekeningen zijn: ... Lees verder »

Mijn klant is failliet. Kan ik toch de btw terugvragen ? En hoe ? - 21-04-2011
U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen. In uw geval is de debiteur failliet en bent u er dus zeker van dat uw factuur niet meer wordt betaald indien dit door de curator aan u is bevestigd of de ... Lees verder »

Is de wet ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijk van toepassing bij het inhuren van buitenlandse freelancers/onderaannemers? - 22-03-2011
De vraag die u heeft gesteld bevat te weinig informatie om u goed van dienst te kunnen zijn. Het al dan niet van toepassing zijn van de wet inlenersaansprakelijkheid en wet ketenaansprakelijkheid is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Deze v ... Lees verder »

Kan ik kilometers die ik voor mijn onderneming heb gereden in mijn privéauto declareren bij de onderneming? - 20-03-2011
Onder bepaalde voorwaarden mag u zakelijke kilometers declararen. Om zakelijk gereden kilometers te kunnen opvoeren is het wel van belang dat er een rittenregistratie wordt bijgehouden. T.b.v. de rittenregistratie moet het volgende per rit worden ve ... Lees verder »

Wat is de quick ratio van een onderneming? - 18-03-2011
De quick ratio is de verhouding tussen de vlottende activa exclusief voorraden en het kortlopend vreemd vermogen van een onderneming. Lees verder »

Wat is de current ratio van een onderneming? - 18-03-2011
De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en het kortlopend vreemd vermogen van een onderneming. Lees verder »

Wat wordt verstaan onder de liquiditeit van een onderneming? - 18-03-2011
De liquiditeit is de mate waarin een onderneming aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen kan voldoen. Lees verder »

Wat is de rentedekkingsfactor? - 18-03-2011
De rentedekkingsfactor is de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de rentelasten van het vreemd vermogen. Lees verder »

Wat is direct costing? - 18-03-2011
Direct costing is een methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten (directe kosten) aan de productie worden toegerekend en de vaste kosten (indirecte kosten) rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening worden gebracht. De  ... Lees verder »

Wat is een budget? - 18-03-2011
Een budget is  een kwantificering van toekomstige activiteiten voor een bepaalde periode (veelal met een taakstellend karakter). Lees verder »

Wat is het continuïteitsprincipe? - 18-03-2011
Het continuïteitsprincipe houdt in dat activa en pasiva van een onderneming gewaardeerd moeten worden op basis van de veronderstelling dat de onderneming in de afzienbare toekomst voortgezet wordt. Lees verder »

Wat is creative accounting? - 18-03-2011
Creative accounting is het gunstiger voorstellen van de financiële positie van de onderneming dan zij in werklijkheid is. Vaak wordt dit toegepast om vooraf gestelde en gecommuniceerde doelen te behalen of om aan met de bank vastgestelde afsprak ... Lees verder »

Wat is een directieverslag? - 18-03-2011
Een directieverslag is een verslag van de directie over de gang van zaken in het verslagjaar plus de verwachting voor de toekomst. Lees verder »

Gecorrigeerde BTW autokosten privedeel wel als bedrijfskosten? - 17-03-2011
Uit de vraagstelling leid ik af dat geen btw is betaald bij de aanschaf van de auto (omdat uw beschrijving niet overeenkomst met de autokostenfictie). In dat geval mag u de btw over het gebruik en onderhoud voor 75% aftrekken. De financiële verw ... Lees verder »

Wat is een winstreserve? - 27-02-2011
Een winstreserve is een reserve die ontstaat bij winstinhouding. Lees verder »

Wat is een stille of geheime reserve? - 27-02-2011
Een stille of geheime reserve is een reserve waarvan het bestaan wel maar de omvang niet uit de balans kan worden afgelezen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan grond, waarvan de economische waarde veelal hoger is dan de historische kostprijs ... Lees verder »

Wat is de intrinsieke waarde van een onderneming? - 27-02-2011
Intrinsieke waarde is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming. Lees verder »

Wat is een herwaarderingsreserve? - 27-02-2011
Een herwaarderingsreserve is een reserve die ontstaat bij de waardestijging van activa. Lees verder »

Wat is een agioreserve? - 27-02-2011
Een agioreserve is een reserve die ontstaat bij uitgifte van aandelen tegen een emissieprijs boven de nominale waarde. Lees verder »

Wat is de omzetsnelheid van de voorraad? - 27-02-2011
De omzetsnelheid is een verhouding tussen de inkoopwaarde van de omzet en de gemiddelde hoogte van de voorraden. Lees verder »

Wat is een liquiditeitsbegroting? - 27-02-2011
Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven in de komende periode (bijvoorbeeld een week of maand). Lees verder »

Wat is vreemd vermogen? - 18-02-2011
Vreemd vermogen is vermogen dat ter beschikking is gesteld door schuldeisers voor een bepaalde tijd en waar een vergoeding (doorgaans rente) tegenover staat. Lees verder »

Wat is een passief? - 18-02-2011
Een passief is een financieringsvorm van een onderneming (hierbij kan o.a. worden gedacht aan leningen opgenomen geld). Lees verder »

Wat is eigen vermogen? - 18-02-2011
Eigen vermogen is vermogen dat ter beschikking is gesteld door de eigenaren van een onderneming, voor onbepaalde tijd. De vergoeding die de eigenaren ontvangen voor het ter beschikking gestelde vermogen is afhankelijk van de winst van de onderneming. Lees verder »

Wat is een actief? - 18-02-2011
Een actief is een productiemiddel (hierbij kan worden gedacht aan machines en installaties en voorraden) waarin een onderneming heeft geinvesteerd. Lees verder »

Wat is creative accounting? - 18-02-2011
Creative accounting is het publiceren van cijfers die de financiële positive van de onderneming rooskleuriger voorstellen dan hij in werkelijkheid is. Lees verder »

Wat is een journaalpost? - 13-02-2011
Een journaalpost is een vastlegging van een financieel feit, waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekening(en) moet(en) worden gedebiteerd en voor welk(e) bedrag(en) en welke grootboekrekening(en) moet(en) worden gecredeteerd en voor welk(e) bedra ... Lees verder »

Wat is een kasverschil? - 13-02-2011
Een kasverschil is het verschil tussen de werkelijke kasgelden en de kasgelden die er volgens de boekhouding zouden moeten zijn. Lees verder »

Wat is een privé-dotatie? - 13-02-2011
Een privé-dotatie is geld en/of goederen die door de eigenaar uit zijn persoonlijk bezit in de zaak worden gebracht. Lees verder »

Wat is een privé-onttrekking? - 13-02-2011
Een privé-onttrekking is geld en/of goederen die door de eigenaar uit de zaak worden genomen voor persoonlijk gebruik. Lees verder »

Wat is het kasstelsel? - 13-02-2011
Het kasstelsel is een methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij men uitgaat van de kasontvangsten in verband met verkoop van goederen en diensten. Deze methode mag alleen worden toegepast door ondernemingen die vrij ... Lees verder »

Wat is het factuurstelsel? - 13-02-2011
Een factuurstelsel is een methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de verzonden facturen. Lees verder »

Wat is omzetbelasting? - 13-02-2011
Omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die wordt geheven over leveringen van goederen en diensten. Lees verder »

Wat is een balansrekening? - 13-02-2011
Dat is een rekening van bezit, schuld of eigen vermogen. Lees verder »

Wat is brutowinst? - 13-02-2011
Brutowinst is de opbrengst verkopen in een bepaalde periode verminderd met de inkoopprijs verkopen in dezelfde periode. Lees verder »

Wat is een balans? - 13-02-2011
Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment van een onderneming. Lees verder »

Wat is een hypothecaire lening? - 13-02-2011
Dat is een lening met een onroerende zaak als onderpand. Lees verder »

Wat zijn crediteuren? - 13-02-2011
Dat zijn leveranciers aan wie een onderneming nog geld schuldig is. Lees verder »

Wat zijn debiteuren? - 13-02-2011
Dat zijn afnemers/klanten van wie een onderneming nog geld te vorderen heeft. Lees verder »

Wat is een gepubliceerde jaarrekening? - 13-02-2011
Een gepubliceerde jaarrekening is een jaarrekening welke ter inzage moet worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Lees verder »

Wat is een externe jaarrekening? - 13-02-2011
Een externe jaarrekening is een jaarrekening die is opgesteld volgens de wettelijke eisen (uit het BW), bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij een BV/NV) en andere betrokkenen bij de onderneming (waaronder crediteuren ... Lees verder »

Wat is een fiscale jaarrekening? - 13-02-2011
Een fiscale jaarrekening is een jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de belastingdienst te informeren over het behaalde resultaat in een bepaald boekjaar. Op basis van de ... Lees verder »

Wat is een jaarrekening? - 13-02-2011
Een jaarrekening is een jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de resultatenrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten. Lees verder »

Is deelname aan de werkkostenregeling per 2011 verplicht? - 09-02-2011
De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2013 geldt een soort overgangsregeling en mag de werkgever elk jaar kiezen voor de werkkostenregeling of voor de ‘oude' reg ... Lees verder »

Wat zijn de gerichte vrijstellingen onder de nieuwe werkkostenregeling? - 09-02-2011
De zogenoemde gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen en verstrekkingen die onbelast kunnen worden vergoed en verstrekt zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Dit geldt onder meer voor: • vervoer en reiskosten: • abonnemente ... Lees verder »

Wat houdt de eindheffing van 80% in bij de werkkostenregeling? - 08-02-2011
Onder de werkkostenregeling mag u, behoudens een aantal uitzonderingen de zogenoemde gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon als nettovergoedingen aan uw werknemers verstrekken. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Komt u bov ... Lees verder »

Kan ik mijn spaarloon gebruiken voor een lijfrentepolis? - 07-02-2011
De werkgever is verantwoordelijk voor het erop toezien dat het spaarloon op een geblokkeerde rekening terechtkomt of in een lijfrentepolis wordt gestort. Als u aan uw werkgever het bewijs kan leveren met polis en bank betalingen dat u aan de voorwaar ... Lees verder »

Hoe zorgen wij voor administratieve lastenvermindering? - 16-12-2010
Om vast te kunnen stellen hoe u met zo min mogelijk werk aan de administratieve verplichtingen kunt voldoen is het belangrijk om eerst vast te stellen aan welke administratieve verplichtingen u moet voldoen. Maakt u daarom eerst een overzicht wat ... Lees verder »

Ik heb een g-rekening nodig, hoe vraag ik een g-rekening aan? - 13-12-2010
Bij de belastingdienst download u het formulier g-rekening. Zie het document http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_g_rekening_ov1451z9plfol.pdf. U vult dit aanvraagformulier in en stuurt de aanvraag met de gevraag ... Lees verder »

Wij zijn een sportvereniging en hebben een kantine in onze accommodatie. Moeten wij hier BTW over berekenen? Zo ja, welk percentage moeten wij toepassen? - 24-11-2010
Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen mogen gebruikmaken van de kantineregeling, hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden: De totale ontvangsten van uw kantine inclusief btw zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar.&nb ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de BTW van facturen die ik in december van dit jaar ontvang maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar? - 24-11-2010
U registreert de factuur op de datum waarop de factuur is gedateerd. In de aangifte over het betreffende tijdvak neemt u de betreffende factuur op ook al heeft deze betrekking op een periode volgend op het tijdvak. Voor de belastingdienst geldt namel ... Lees verder »

Mag ik mijn personeel meer dan € 0,19 per kilometer uitbetalen? - 23-11-2010
U mag uw personeel € 0,30 per gereden kilometer uitbetalen. Echter hiervan mag forfetair slechts € 0,19 netto worden verstrekt. De resterende € 0,11 moet bij het brutoloon worden opgeteld en telt derhalve mee voor de loonbelasting en s ... Lees verder »

Onze vereniging wil graag vrijwilligersvergoedingen verstrekken. Aan welke voorwaarden moeten wij dan voldoen? - 15-11-2010
Als eerste moet u vaststellen of iemand vrijwilliger is: U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet: U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk die geen bv of nv is of een sportvereniging of sportst ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de bijtelling over het privegebruik van een auto van de zaak? - 25-08-2010
De verschuldigde bijtelling uit hoofde van het privé gebruik van de auto moet als volgt worden berekend: bijtellingspercentage x cataloguswaarde van de auto. Het berekende bedrag moet als volgt in de administratie worden verwerkt:  &n ... Lees verder »

Wat kan ik per gereden kilometer declareren en hoe verwerk ik dat in mijn boekhouding? - 25-08-2010
Wanneer u in een auto rijdt die niet behoort tot het ondernemingsvermogen kunt u € 0,19 per gereden kilometer declareren. Wanneer u zakelijk gereden kilometers wilt declareren moet u wel een rittenregistratie bijhouden. De zakelijk gereden kilo ... Lees verder »

Hoe verwerk je de BTW over het privegebruik van een auto van de zaak? - 25-08-2010
De verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik van de auto moet ondanks dat de gevorderde BTW lager is dan de verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik als volgt worden berekend: 12% x bijtellingspercentage x catalo ... Lees verder »

Mag ik artikelnamen verbergen op de factuur? - 01-08-2010
In principe verdient het in eerste instantie de aanbeveling om de privé aankopen apart af te rekenen. Als het gewenst is om toch via de bedrijfsrekening de privé artikelen af te rekenen moet duidelijk zijn welke artikelen voor priv&eac ... Lees verder »

Een opdrachtgever betaalt bewust teveel. Hoe moet ik het bedrag dat teveel is betaald boeken en wat zijn de consequenties voor de BTW? - 26-07-2010
Over niet gefactureerde omzet moet je (in beginsel) ook BTW afdragen. Dat houdt in dat wanneer € 100 meer wordt ontvangen dan het factuurbedrag hiervan € 15,97 ((€ 100/119)*19) aan BTW moet worden afgedragen. De consequentie voor de BT ... Lees verder »

Hoe boek ik de onttrekking van geld aan de onderneming? - 21-07-2010
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen onttrekkingen aan rechtsvormen waarbij het privé- en ondernemingsvermogen niet gescheiden is (denk hierbij aan eenmanszaken, vennootschappen onder firma, etc.) en rechtsvormen waarbij het priv&eacu ... Lees verder »

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren? - 19-07-2010
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te behouden. De wettelijke bewaartermijn heeft betrekking op zowel papieren als elecktorinische documenten. Let op! De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's. U moet er d ... Lees verder »

Welke gegevens moet ik op mijn factuur vermelden? - 16-06-2010
Facturen moeten (tenminste) de volgende gegevens bevatten: de factuurdatum; een uniek factuurnummer; uw btw-identificatienummer; de naam en het adres van uw bedrijf; de naam en het adres van uw klant; het btw-identificatienummer van uw ... Lees verder »

Wanneer ben ik controleplichtig? - 16-06-2010
Een onderneming is controleplichtig als het twee opeenvolgende boekjaren aan tenminste 2 van de 3 criteria voldoet: 1) de netto omzet is meer dan 8,8 miljoen 2) de waarde van de activa is meer dan 4,4 miljoen 3) het aantal medewerkers is me ... Lees verder »

Ik zoek een boekhoudprogramma. Welk pakket kan ik het beste nemen? - 05-06-2010
U kunt een keuze maken tussen een pakket dat u op uw eigen PC draait en een pakket dat u online benadert. Een voordeel van een pakket op uw eigen computer is dat dit vaak goedkoper is en dat u deze meer op uw bedrijf kunt toespitsen. Een voordeel van ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact