Bedrijven - Investeringen en financieringen

Bij verlies ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? - 27-04-2017
Goedendag, De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit voor ondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen. Komen deze investeringen boven een bepaald bedrag (2017 € 2.300), dan kan onder bepaalde voorwaarden ge ... Lees verder »

http://www.goedoporde.nl/vragen/bedrijven/investeringen_en_financieringen - 01-04-2017
Goedemiddag, Met ondernemers zoals u op het oog heeft de overheid een regeling in het leven geroepen, de Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op basis van dit besluit kunt u bij uw gemeente een lening, krediet of een aanvulling op uw ... Lees verder »

Verschillen winst, EBIT en EBITDA - 15-02-2017
Goedemiddag, Alledrie de door u genoemde begrippen geven het resultaat van de onderneming over de periode waarover gerapporteerd wordt weer. Echter wordt dit resultaat op verschillende manieren berekend waardoor deze niet 1-op-1 met elkaar vergel ... Lees verder »

Investeren aan het eind van het jaar - 07-12-2016
Goedendag, door uw investeringen goed te plannen, kunt u mogelijk aanspraak maken op een hoger fiscaal voordeel. Dit kan op twee manieren. Allereerste door de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en daarnaast misschien ook doormiddel van d ... Lees verder »

Toetreding investeerder en invloed op besluitvorming - 13-10-2016
Goedendag, normaal gesproken wordt binnen een bestuur of vergadering van aandeelhouders gestemd met een gewone meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft voor moet stemmen. Om te voorkomen dat een relatief kleine aandeelhouder daarmee oneven ... Lees verder »

Fiets van de zaak of privé? - 13-09-2016
Goedendag, Het is mogelijk om een fiets als zakelijke investering te zien. De voorwaarde hierbij is overigens wel dat de fiets in elk geval voor 10% zakelijk moet worden gebruikt. Indien dit percentage hoger is dan 90% dan ben je zelfs verplicht ... Lees verder »

Is boeterente van oversluiten hypotheek fiscaal aftrekbaar? - 11-01-2016
De boeterente, die ontstaat na het oversluiten van een hypotheek of na het doorvoeren van een rentemiddeling, wordt niet aangemerkt als kosten van een geldlening, maar als rente van een schuld. Dit besluit is onlangs genomen door Staatssecretaris W ... Lees verder »

Is een lening zakelijk als er zekerheden zijn gesteld? - 15-12-2015
De lening wordt niet als zakelijk gekenmerkt door de belastingdienst indien er geen rente in rekening wordt gebracht door de bv over deze lening. Het feit dat er sprake is van een onderpand en een garantstelling doet hier niets aan af. Als dga geni ... Lees verder »

Mag een BV de lening van DGA afwaarderen? - 13-08-2015
Indien aangetoond kan worden dat de leningsovereenkomst tussen DGA en de BV rechtsgeldig en zakelijk van aard is, dan is het voor de BV toegestaan om de afwaardering ten laste te brengen van de winst. Hierbij is het van belang dat uit een overeenko ... Lees verder »

Aftrek van kosten mogelijk voor kantoor in eigen woning? - 06-08-2015
Goedendag, Indien u kosten maakt voor een werkplek aan huis die zich niet kwalificeert als zelfstandig (lees hier of uw werkplek zich als zelfstandig kwalificeert) zijn deze in beginsel niet in mindering te brengen op de winst van uw onderneming. ... Lees verder »

Meer dan één investeringsaftrek mogelijk voor mijn investering? - 03-08-2015
De investeringsaftrek is de verzamelnaam van een aantal fiscale aftrekposten, zoals de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Indien u meer dan € 2.500 investeert in een mili ... Lees verder »

Bijtelling auto van de zaak naar 22% vanaf 2017? - 30-07-2015
Indien u of uw werknemers een auto van de zaak rijden en indien de berijder ten minste 500 kilometer op jaarbasis rijdt voor privédoeleinden, dan dient u hier bijtelling over te berekenen. De bijtelling bedraagt een percentage van de catalog ... Lees verder »

Huizencrisis voorbij? 5 redenen waarom dit succes kortstondig kan zijn - 21-07-2015
  Nu juist een huis kopen of niet? Je hoort het overal om je heen: het gaat weer goed met de verkoop van woningen. De grootste huizencrisis ligt achter ons en we laten zelfs weer stijgende huizenprijzen zien! Terechte blijdschap of slechts e ... Lees verder »

Spaargeld van de ondernemer: beleggen in privé of vanuit de onderneming? - 12-06-2015
Goedendag, De fiscaal meest gunstige optie is volledig afhankelijk van hetgeen u in wilt gaan beleggen en welk rendement u hiermee verwacht te halen. Het omslagpunt ligt bij ongeveer 6%. Verwacht u redelijkerwijs een hoger rendement dan is het in ... Lees verder »

Een zakelijke tablet kopen in 2014 of in 2015? - 04-12-2014
Goedendag, Het antwoord hierop is tweeledig. Allereerst kan het interessant zijn om dit jaar nog te investeren en zodoende uw winst te drukken. Daarbij heeft u boven een bepaalde drempel (€ 2.301 in 2014) recht op een kleinschaligheidsinvest ... Lees verder »

Verstandig om in 2014 nog een zakelijke auto te kopen? - 02-12-2014
Per 2015 worden de grenzen voor 14% en 20% wederom verder aangescherpt. Daarbij verdwijnt tevens het verschil tussen benzine- en dieselauto’s. Indien u een zuinige (diesel-)auto op het oog heeft kan het dus zeker voordelig zijn om deze nog in ... Lees verder »

Wat wil de belastingdienst weten over de hypotheek voor mijn woning via een eigen BV? - 05-03-2014
Goedendag, Daarvoor gelden 2 termijnen; uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van aangaan van de lening, moet de informatie verstrekt zijn. In dit geval dus uiterlijk 31 december 2014. Maar als de aangifte tijdig wordt gedaan ... Lees verder »

Mag ik de afschrijving doorschuiven naar volgend jaar? - 04-03-2014
Goedendag, De tijdelijke willekeurige afschrijving die gold van 1 juli tot en met 31 december 2013, vangt aan bij het aangaan van de verplichting en deze is tevens gemaximeerd tot het bedrag dat is betaald (met een maximum van 50% van de invester ... Lees verder »

Wat is precariobelasting? - 10-10-2013
Dit betreft de belasting die de gemeente kan heffen over voorwerpen op, onder of boven de gemeentegrond die voor openbare dienst is bestemd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan belasting die wordt geheven voor het hebben van reclame- en uithang ... Lees verder »

Kan een verhuurder zomaar de huur beëindigen van mijn winkelpand? - 06-10-2013
Een verhuurder kan nooit zomaar de huur beëindigen. Hierbij zullen de opzegtermijnen die staan genoemd in het contract in acht genomen moeten worden. Een huurder van een winkelruimte geniet tevens huurbescherming. De huurrecht die van toepassi ... Lees verder »

Verruiming willekeurige afschrijving, hoe werkt dat? - 04-10-2013
Bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 komen weer in aanmerking voor een willekeurige afschrijving tot 50% mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn: - U bent de investerin ... Lees verder »

Hoe krijg ik inzicht in de geldstromen binnen de onderneming? - 27-09-2013
Goedendag, Om een bedrijf draaiende te houden en de facturen te kunnen betalen heeft een bedrijf liquide middelen nodig die direct opeisbaar zijn. Daarnaast is er een verschil tussen uitgaven en inkomsten enerzijds en opbrengsten en kosten ande ... Lees verder »

Wat is er gewijzigd in de heffing ondernemingsraden? - 11-09-2013
Per 19 juli 2013 is de heffing ondernemingsraden afgeschaft. Dit houdt in dat een onderneming voor de kosten van een opleiding voor leden van de ondernemersraad geen percentage over het brutoloon hoeft af te dragen aan de belastingdienst. De volled ... Lees verder »

Momenteel heb ik een negatief rendement op mijn spaartegoeden. Wat zijn alternatieven? - 10-09-2013
Goedendag, Door de lage variabele rentes in Nederland en de relatief hoge inflatie is er inderdaad een negatief rendement op het vermogen indien u kist voor regulier sparen. Met andere woorden, sparen kost geld. Zijn er alternatieven? Jazeker! ... Lees verder »

Kan ik goodwill versneld afschrijven? - 21-03-2013
Goedendag, Allereerst moet u kijken naar de aanschafdatum van de goodwill. Per 1-1-2007 zijn er namelijk wijzigingen doorgevoerd. Hebt u ná 1-1-2007 goodwill aangeschaft dan mag u jaarlijks maximaal 10% afschrijven (= afschrijven in 10 j ... Lees verder »

Kan Nederland beter overgaan op de Pond? - 06-06-2012
De vraag die u stelt hoort niet op deze site thuis aangezien het hier de macro economische omgeving betreft. Deze vraagbaak richt zich op bedrijven en particulieren. Lees verder »

De rentevasteperiode van mijn bedrijfslening loopt per 1 mei 2012 af en ik heb een significant hoger rentevoorstel van de bank ontvangen. Is dit toegestaan? - 14-03-2012
Het is gebruikelijk dat uw bank u een nieuw rentevoorstel doet als de rentevasteperiode is verlopen. De bank baseert haar rentevoorstel onder andere op de risicoinschatting die ze van uw onderneming maakt. Hiervoor kan de bank in de meeste gevallen ... Lees verder »

Energie-investeringsaftrek 2011 en 2012 - 03-02-2012
Doet u energie-investeringen van minimaal € 2.200 (2012: € 2.300) dan kunt u onder voorwaarden 41,5% (2012: 41,5%) van deze energie-investering van de winst aftrekken. De voorwaarden zijn dat u beschikt over een verklaring energie-invester ... Lees verder »

Wat is een converteerbare obligatie? - 18-03-2011
Een converteerbare obligatie is een obligatie waarvan de houder het recht heeft om de obligatie in een bepaalde periode tegen vooraf vastgestelde voorwaarden om te wisselen in aandelen. Lees verder »

Wat is achtergesteld vreemd vermogen? - 27-02-2011
Achtergesteld vreemd vermogen is vermogen waarvan de verstrekkers in geval van faillissement van de onderneming slechts rente en aflossing ontvangen, nadat aan de financiele verplichtingen aan de overige schuldeisers is voldaan. Lees verder »

Wat is stockdividend? - 27-02-2011
Stockdividend is een dividenduitkering in de vorm van aandelen. Lees verder »

Wat is dividend? - 27-02-2011
Dividend is een winstuitkering aan de aandeelhouders als vergoeding voor het aan de onderneming verstrekte vermogen. Bij een aandelenbelang van meer dan 5% in een onderneming is dividend tegen 25% belast in box 2. Bij een aandelenbelang van minder da ... Lees verder »

Wat is agio? - 27-02-2011
Agio is het bedrag dat bij de uitgifte van aandelen wordt betaald boven de nominale waarde van de aandelen. Lees verder »

Wat is het werkkapitaal van een onderneming? - 27-02-2011
Werkkapitaal is de vlottende activa verminderd met de kortlopende verplichtingen van een onderneming. Lees verder »

Wat is rekening-courantkrediet? - 27-02-2011
Rekening-courantkrediet is door een bank verstrekt krediet waarbij een onderneming tot een bepaald maximaal bedrag (het kredietplafond) vrij krediet mag opnemen. Uiteraard is hierover wel intrest verschuldigd. Lees verder »

Wat is een leverancierskrediet? - 27-02-2011
Leverancierskrediet is een krediet dat door de leverancier aan de afnemer wordt verstrekt, indien op de levering van de goederen en/of diensten niet direct betaling volgt (er is dus sprake van inkopen op rekening). Lees verder »

Wat is de gemiddelde krediettermijn van debiteuren? - 27-02-2011
De gemiddelde krediettermijn van debiteuren is de termijn die debiteuren gemiddeld uitstaan voor dat zij betalen. Lees verder »

Wat is factoring? - 27-02-2011
Factoring is de overname van de administratie en incasso van de vorderingen van een onderneming door een factoorbedrijf. De overnameprijs van de vorderingen is (uiteraard) lager dan de nominale waarde van de overgedragen vorderingen. Lees verder »

Wat is de vermogenskostenvoet van een onderneming? - 27-02-2011
De vermogenskostenvoet is gemiddelde kostenvoet waartegen de ondernemimg vermogen kan aantrekken. Lees verder »

Wat is samengestelde intrest? - 27-02-2011
Samengestelde intrest is een intrestberekening waarbij over de intrest ook intrest wordt berekend. Lees verder »

Wat is leasing? - 27-02-2011
Leasing is het huren van duurzame productiemiddelen (bijvoorbeeld machines en installaties). Lees verder »

Wat is enkelvoudige intrest? - 27-02-2011
Bij enkelvoudige intrest wordt intrest berekend over het oorspronkelijke bedrag. Lees verder »

Wat is een ondernemingsplan? - 18-02-2011
Een ondernemingsplan is een plan waarin een starter de commerciële, juridische, organisatorische en financiële aspecten van zijn te starten onderneming beschrijft. Lees verder »

Wat is een investeringsplan? - 18-02-2011
Een investeringsplan is een overzicht van de benodigde investeringen bij de start van de onderneming. Lees verder »

Wat is een financieringsplan? - 18-02-2011
Een financieringsplan geeft inzicht in de manier waarop de starter de aanvangsinvesteringen denkt te gaan financieren. Lees verder »

Wat is een financieringsgat? - 18-02-2011
Een financieringsgat is het verschil tussen het benodigde investeringsbedrag en de al toegezegde financiering. Lees verder »

Wat is een achtergestelde lening? - 18-02-2011
Een achtergestelde lening is een lening waarop rente en aflossing pas voldaan wordt als de verplichtingen ten opzichte van de overige schuldeisers zijn nagekomen. Lees verder »

Wat is een externe accountant? - 18-02-2011
Een externe accountant controleert of de door de onderneming gepubliceerde cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie. Lees verder »

Wat is een rechtspersoon? - 18-02-2011
Een rechtspersoon is een zelfstandig lichaam met een eigen vermogen en eigen rechten en verplichtingen. Lees verder »

Wat is een naamloze vennootschap? - 18-02-2011
Een naamloze vennootschap is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een in aandelen, die meestal vrij overdraagbaar zijn, verdeeld maatschappelijk kapitaal. Lees verder »

Wat is franchising? - 18-02-2011
Franchising is een formule waarbij een zelfstandige ondernemer zich, tegen betaling van een vergoeding, aansluit bij een keten om gebruik te kunnen maken van bepaalde faciliteiten van deze keten. Lees verder »

Wat is een eenmanszaak? - 18-02-2011
Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij leiding en eigendom berusten bij één persoon. Lees verder »

Wat is een commanditaire vennootschap? - 18-02-2011
Een commanditaire vennootschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij één of meer personen uitsluitend als geldverschaffer optreden. Lees verder »

Wat is een besloten venootschap? - 18-02-2011
Een besloten vennootschap is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een in aandelen, die niet vrij overdraagbaar zijn, verdeeld maatschappelijk kapitaal. Lees verder »

Wat is een hypothecaire lening? - 13-02-2011
Dat is een lening met een onroerende zaak als onderpand. Lees verder »

Wat is een variabele rente? - 27-01-2011
Een variabele rente is een rente die (meestal) maandelijks wordt aangepast aan de huidige marktomstandigheden. De renteaanpassing kan in uw voordeel zijn (een dalende rente) of in uw nadeel zijn (een stijgende rente) naar gelang de omstandigheden op ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact