Bedrijven - Personeel

Basiscontract arbo? - 04-07-2017
Goedemorgen, Het basiscontract is een belangrijke aanpassing in de Arbowet die minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het afsl ... Lees verder »

Vluchteling in dienst - 11-04-2017
Goedendag, U mag vluchtelingen een baan aanbieden, echter heeft de status van de vluchteling hier wel invloed op. Als de vluchteling nog in de asielprocedure zit en dus nog geen statushouder is mag u slechts ondervoorwaarden een baan aanbieden ... Lees verder »

Betalen brandstof privégebruik eigen bijdrage? - 23-03-2017
Goedendag, Als een medewerker kosten voor het gebruik van zijn auto zelf moet betalen, bijvoorbeeld door in het buitenland bezine- of tolkosten voor zijn rekening te nemen, kunnen deze kosten niet als bijdrage voor privégebruik worden gezi ... Lees verder »

Voorwaarden kleine geschenkenregeling? - 07-02-2017
Goedemorgen, De kleine geschenkregeling omvat de mogelijkheid voor het geven van een kleine attentie aan uw personeel zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte van de WKR. Het is daarbij wel zaak dat deze voldoen aan de volgende drie ei ... Lees verder »

minimumloon kenniswerker - 01-02-2017
Goedemiddag, Zoals u al aangeeft moeten kennismigranten voldoen aan een looncriterium voordat zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Deze criteria worden jaarlijks bijgesteld op basis van het indexcijfer van de cao-lonen. Met ingan ... Lees verder »

Vergoeding reis- en verblijfkosten binnenlandse dienstreizen 2017 - 20-01-2017
De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens binnenlandse dienstreizen zijn met ingang van 1 januari 2017:   Totaal Netto Bruto Lunch 14,96 8,75 6,21 ... Lees verder »

Verstrekken van looninformatie werknemer - 17-01-2017
Goedendag, Allereerst wat vervelend dat u hiermee te maken krijgt. Voordat een deurwaarder loonbeslag legt zal hij bij de werkgever informeren naar de arbeidsverhouding en de inkomsten die hieruit voortvloeien voor de betrokken medewerker. Met d ... Lees verder »

Gewijzigde bijtellingspercentages leaseauto's - 23-12-2016
Goedemiddag, Voor bestaande leasecontracten geldt dat de bijtellingspercentages gelijk blijven gedurende de looptijd van het contract (mits <5 jaar). U hoeft dus niet meer, of minder, bijtelling in te houden. Uiteraard geldt voor nieuwe contra ... Lees verder »

WKR en dienstreizen buitenland - 28-10-2016
Goedendag. Onder de WKR bestaat er een gerichte vrijstelling vrijstelling voor 'tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden'. Hier vallen ook de reizen naar het buitenland onder. U k ... Lees verder »

Poolauto inzetten - 07-10-2016
Goedendag. Het gebruik van een poolauto kan een goede oplossing zijn voor eventuele mobiliteitsproblemen binnen een organisatie. Wanneer deze auto alleen zakelijk ingezet wordt hoeft hierover geen bijtelling te worden betaald. Om eventuele dis ... Lees verder »

Vergoeding studie werknemer - 24-08-2016
Goedendag, als werkgever mag u de studiekosten van uw werknemer vergoeden. Dit betreft niet alleen het lesgeld, maar hieronder kunnen ook kosten voor bijvoorbeeld boeken, lesmateriaal en examens vallen. De voorwaarde voor de studie betreft wel ... Lees verder »

Valt een zakelijk diner onder de Werkkostenregeling (WKR)? - 09-08-2016
Goedendag, Of de kosten voor het zakendiner wel of niet zijn belast hangt geheel af van de situatie. De maaltijd is onbelast indien deze intergraal onderdeel uitmaken van de verblijfskosten, zoals dienstreizen of zakelijke meetings. Voor vertegen ... Lees verder »

Strandfeest en WKR - 20-07-2016
Binnen de verplichte Werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal 1,2% van het totale fiscaal belastbare loon besteden aan, zoals de belastingdienst het omschrijft, 'onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw we ... Lees verder »

Welke looncomponenten vallen onder het contractloon? - 11-02-2016
Goedendag, Doorslaggevend in het bepalen of iets wel of niet onder het contractloon valt is of een looncomponent onderdeel zijn van het vaste loon. Zo zijn onkostenvergoedingen (bijv. reiskostenvergoedingen) geen onderdeel van het contractloon. H ... Lees verder »

Gecombineerd internet- en telefoonabonnement volledig zakelijk aftrekbaar? - 23-01-2016
Om de kosten van dergelijke gecombineerde abonnementen in een zakelijk en een privédeel te splitsen is niet eenvoudig. Om discussies achteraf te voorkomen is het aan te raden om te regels te hanteren die voor werknemers is geregeld in het Ha ... Lees verder »

Sinterklaasfeest op mijn bedrijf. Hoe verwerk ik dit fiscaal? - 25-11-2015
Goedendag, Hoe het afgewikkeld moet worden is afhankelijk van waar het feest wordt gehouden. Indien u het sinterklaasfeest in een vestiging van uw onderneming organiseert dan ziet de Belastingdienst dit als een niet-ongebruikelijke voorziening. D ... Lees verder »

Vanaf wanneer verdwijnt de VAR? - 23-11-2015
Goedendag,  Het huidige systeem van de VAR-verklaring komt binnenkort volledig te vervallen. Onlangs is het volgende transitieplan overeengekomen voor de overgang naar het nieuwe systeem: Fase 1 (tot 1 april 2016) In deze fase worden all ... Lees verder »

Medewerker uit een ander Europees land - 21-09-2015
Het is toegestaan om medewerkers uit andere (EU) landen aan te nemen terwijl deze de werkzaamheden vanuit eigen land verricht. Er zijn wel een aantal aandachtspunten met betrekking tot de loonheffing en sociale verzekeringen. Deze leest u bij de vo ... Lees verder »

Vanaf 2016 kostenvergoeding specificeren op loonstrook - 11-09-2015
Met de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zijn er op dit onderdeel enkele veranderingen gaande. Zo is het vanaf 1 januari 2016 verplicht om kostenvergoedingen, die als onderdeel van het loon zijn overeengekomen, te specificeren op de ... Lees verder »

Hoe minimumloon uitbetalen vanaf 2016? - 04-09-2015
De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) schrijft voor dat per 1 januari 2016 ten minste het netto minimumloon op girale wijze aan de werknemer wordt betaald. Dit betekent in de praktijk dat iedere werknemer straks een bankrekening moet hebben die (m ... Lees verder »

Heb ik in 2016 nog een VAR verklaring nodig? - 03-09-2015
Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP-ers werken met modelcontracten die op voorhand zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. In deze contracten is de zelfstandigheid van de ZZP-er geregeld. Op basis van bestaande wet- en regelgeving voert de Belastingd ... Lees verder »

Hoeveel tijdelijke contracten zijn er mogelijk? - 31-08-2015
Het is niet mogelijk voor een werkgever om een werknemer onbeperkt tijdelijke contracten aan te bieden. Na drie tijdelijke arbeidscontracten, die elkaar direct of met tussenpozen van minder dan zes maanden opvolgen, wordt het vierde contract een va ... Lees verder »

Hoelang betaald verlof voor vader na bevalling? - 26-08-2015
Werknemers met een partner die net bevallen is hebben in de regel recht op twee dagen kraamverlof. De wijziging die per 1 januari 2015 is doorgevoerd heeft betrekking op het feit dat medewerkers nu de mogelijkheid hebben om aan de twee dagen verlof ... Lees verder »

Een nieuwe baan, maar vakantiedagen en overuren: uitbetalen of niet? - 25-08-2015
Het uitbetalen van vakantiedagen of overuren zorgt niet voor het betalen van extra belasting. Op het moment van uitbetalen worden deze uren progressief belast, oftewel: in de hogere belastingschijf. Dus stel dat je nu in de 42% categorie zit (jaars ... Lees verder »

Ontslag in geval van disfunctioneren mogelijk in nieuwe WWZ? - 19-08-2015
Per 1 juli 2015 gelden er nieuwe ontslag regels door de veranderingen in de WWZ. Indien een werkgever personeel wilt ontslaan als gevolg van disfunctioneren, dan ligt de bewijslast ook bij de werkgever. Deze moet bewijzen dat hij alles heeft gedaan ... Lees verder »

Boete bij afronding minimumloon personeel? - 18-08-2015
Indien de onderneming terugrekent naar een minimumloon per uur om de werknemers te verlonen dan is het van belang om rekening te houden met afrondingsverschillen. Het minimumloon is écht een minimumloon waar de werkgever ten minste aan dient ... Lees verder »

Mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract? - 17-08-2015
Een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard is mogelijk. Sinds 1 januari 2015 is het echter wel zo dat dit bij een tijdelijk dienstverband alleen is toegestaan indien de werkgever hier zwaarwegende bedrijfsbelangen ... Lees verder »

Stagiair aannemen: Wel of geen werknemer? - 14-08-2015
Voor de loonheffing is het van belang of er sprake is van stagiair op fiscaal gebied. Dit is voornamelijk het geval indien de stagiair echt wordt opgeleid binnen de onderneming. Indien de stagiair echt zélf iets leert van de stage, dan is er ... Lees verder »

Mag een zieke werknemer wél op vakantie? - 12-08-2015
Als werkgever moet je de werknemer een kans bieden om op vakantie te gaan, ook als hij ziek is. Normaal gesproken zal de werknemer een aanvraag bij de werkgever indienen om op vakantie te kunnen. Deze zou werkgever kunnen weigeren indien er gerede ... Lees verder »

Nieuw arbeidscontract noodzakelijk in geval van promotie? - 11-08-2015
Het is mogelijk om de nieuwe afspraken, zoals de nieuwe functie en het hiermee gepaard gaande nieuwe loon vast te leggen in een soort “addendum” op het oorspronkelijke arbeidscontract. Hierbij voorkom je tevens dat een werknemer een vol ... Lees verder »

Transitievergoeding bij vertrek personeel uit eigen beweging? - 10-08-2015
Goedendag, Indien een werknemer het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen is een transitievergoeding in beginsel niet aan de orde. Dit ligt echter anders indien er sprake is van nalatigheid of verwijtbaar handelen door uw onder ... Lees verder »

Mag negatief verlofsaldo onbelast worden kwijtgescholden bij uitdiensttreding? - 05-08-2015
Verlofuren worden niet gekenmerkt als een looncomponent. Derhalve is het mogelijk om het negatieve saldo verlofuren kwijt te schelden zonder dat hier belasting over verschuldigd is dan wel dat dit ten laste van de WKR gebracht dient te worden. Door ... Lees verder »

Mag een flexwerkplek ook als werkplek worden aangemerkt? - 04-08-2015
Indien de flexwerkplekken worden aangeboden aan het personeel om daar gebruik van te maken en dit ook is vastgelegd als een afspraak tussen werkgever en werknemer dan mogen de verschillende locaties allemaal als werkplek van de werknemers worden aa ... Lees verder »

Mag een DGA zich verzekeren met een werknemersverzekering? - 29-07-2015
Als DGA bent u werknemer van uw eigen BV. Als DGA kunt u wel of niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Essentieel om te bepalen of u wel of niet verzekerd dient te zijn is, of de DGA al dan niet voldoende zeggenschap heeft o ... Lees verder »

Zijn kosten voor de sportschool aftrekbaar? - 15-07-2015
Goedendag, Dit is afhankelijk van uw bedrijfstype. In het geval u een ZZP'er of eenmanszaak bent zonder personeel dan zijn de kosten niet aftrekbaar. De belastingdienst ziet de kosten voor fitness niet als bedrijfsfitness (ook niet als factur ... Lees verder »

Inhuur zzp'er voor lange tijd. Mag dit? - 14-03-2015
Goedendag, Het is mogelijk om een zzp'er voor langere termijn in te zetten binnen uw eigen onderneming. Wel is het zo dat de zzp'er niet in verkapte loondienst bij u in de onderneming werkzaam mag zijn. Er wordt hierbij gekeken naar de ve ... Lees verder »

Elektrische auto inclusief laadpaal, wel of geen loon? - 07-02-2015
Door de populariteit van deze auto’s en de onduidelijkheid over de fiscaliteiten hiervan, heeft staatssecretaris van financiën in januari 2015 enkele goedkeuringen opgenomen in zijn besluit. Zo dienen de gemaakte kosten voor het (laten ... Lees verder »

Kerstborrel of toch nieuwjaarsborrel? - 03-12-2014
Per 1 januari gaat de werkkostenregeling (WKR) gelden voor iedereen. U mag dan maximaal 1,2 procent van uw loonsom aan onbelaste vergoedingen uitgeven. Het bedrijfsfeest valt hier ook onder. Dit jaar mag u nog onbelast maximaal 454 euro per we ... Lees verder »

Wat zijn de fiscale regels voor een kerstpakket voor 2014? - 27-11-2014
Goedendag, Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze uit 2 mogelijkheden. U kunt kiezen voor het zogeheten eindheffingsloon of voor de werkkostenregeling. Vanaf januari 2015 is enkel de werkkostenregeling nog toegestaan. Indien u kiest voor het ei ... Lees verder »

Moet ik een VAR aanvragen voor 2015? - 14-11-2014
Goedendag, De wet- en regelgeving voor de VAR gaat gedurende 2015 veranderen. Door deze verandering is er een overgansperiode ingesteld voor de VAR. Dit betekent voor u dat de VAR die u reeds in 2014 had, ook in 2015 van toepassing is. Hierbij is ... Lees verder »

Is een ontslagvergoeding verplicht bij ontslag van een medewerker? - 29-11-2013
Goedendag, U geeft aan dat u een werknemer gaat ontslaan met een vast dienstverband. Hierbij is het niet verplicht om een ontslagvergoeding te betalen aan de medewerker. Echter, u geeft aan dat u op een goede wijze afscheid wilt nemen van uw mede ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen het minimumloon en minimumjeugdloon? - 29-11-2013
Goedendag, In Nederland geldt een ondergrens van wat u uw personeel aan loon moet betalen. Dit betreft het wettelijk minimumloon en de bijbehorende wettelijk minimumvakantiebijslag bij een volledig dienstverband. U mag alleen afwijken van deze mi ... Lees verder »

Kan mijn medewerker onder werktijd naar de fysiotherapeut met behoud van loon? - 28-11-2013
Goedendag, Een bezoek aan de fysiotherapeut valt niet onder bijzonder verlof en als hier op voorhand geen nadere afspraken over zijn gemaakt binnen uw bedrijf dan dient de werknemer buiten werktijd naar de fysiotherapeut te gaan. Indien hij zich ... Lees verder »

Kan ik iemand in dienst nemen in mijn eenmanszaak? - 22-11-2013
Goedendag, Het is mogelijk om iemand in dienst te nemen als eigenaar van een eenmansbedrijf. In die zin is de naam eenmanszaak een beetje misleidend te noemen. Houdt u er wel rekening mee dat u zich bij het in dienst nemen van personeel ook aan ... Lees verder »

Wat zijn de fiscale regels voor het geven van een kerstpakket? - 29-10-2013
Goedendag, Tot 1 januari 2015 hebt u nog de keuze uit 2 mogelijkheden. U kunt kiezen voor het zogeheten eindheffingsloon of voor de werkkostenregeling. Vanaf januari 2015 is enkel de werkkostenregeling nog toegestaan. Indien u kiest voor het ei ... Lees verder »

Premie sociale verzekeringen over de bijtelling is dat verplicht? - 04-10-2013
De regeling voor sociale verzekeringen over de bijtelling van leaseauto's is dit jaar gewijzigd. Sinds 1 januari 2013 bent u als werkgever verplicht om sociale premies te berekenen over de bijtelling. Het maximum premie-inkomen is gemaximeerd o ... Lees verder »

Wat verandert er in 2014 omtrent een ontslagvergoeding? - 24-09-2013
Goedendag,   U geeft aan uw medewerkers bij ontslag een ontslagvergoeding – een gouden handdruk – mee te geven voor hun loyaliteit in de afgelopen periode. Helaas gaan de regels hieromtrent onderdeel van het bezuinigingspakket ... Lees verder »

Mijn personeel maakt overuren? Is dit gunstig voor mij als ondernemer? - 22-09-2013
Goedendag, Deze situatie kan voor u als ondernemer zeer interessant zijn. Allereerst heeft u over deze overuren enkel de variabele loonkosten. De vaste kosten, zoals de werkgeverslasten – in de regel +/- 40% - zijn reeds verrekend over de v ... Lees verder »

Wat is er gewijzigd in de heffing ondernemingsraden? - 11-09-2013
Per 19 juli 2013 is de heffing ondernemingsraden afgeschaft. Dit houdt in dat een onderneming voor de kosten van een opleiding voor leden van de ondernemersraad geen percentage over het brutoloon hoeft af te dragen aan de belastingdienst. De volled ... Lees verder »

Ik doe al enkele jaren vrijwilligerswerk, kan ik hier een vergoeding voor aanvragen? - 21-06-2012
Een vergoeding voor vrijwilligerswerk kunt u vragen aan het bestuur van de organisatie waar u het vrijwiliigerswerk voor doet. In beginsel geldt dan wel dat het bij de betreffende organisatie normaal moet zijn dat een vrijwilliger een vergo ... Lees verder »

Krijg ik vakantiegeld over de auto van de zaak? - 26-05-2012
U krijgt geen vakantiegeld over de auto van de zaak. Derhalve heeft een auto van de zaak geen invloed op de hoogte van het vakantiegeld. Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding opgevoerd worden als freelance vergoeding? - 23-05-2012
Op basis van de zeer beperkte informatie komen wij tot het volgende.  Doordat uw vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding in de zaak opneemt is het feitelijk geen vrijwilligersvergoeding meer maar een dienst die door een bedrijf wordt verleend ... Lees verder »

Is de wet ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijk van toepassing bij het inhuren van buitenlandse freelancers/onderaannemers? - 22-03-2011
De vraag die u heeft gesteld bevat te weinig informatie om u goed van dienst te kunnen zijn. Het al dan niet van toepassing zijn van de wet inlenersaansprakelijkheid en wet ketenaansprakelijkheid is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Deze v ... Lees verder »

Is deelname aan de werkkostenregeling per 2011 verplicht? - 09-02-2011
De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2013 geldt een soort overgangsregeling en mag de werkgever elk jaar kiezen voor de werkkostenregeling of voor de ‘oude' reg ... Lees verder »

Wat zijn de gerichte vrijstellingen onder de nieuwe werkkostenregeling? - 09-02-2011
De zogenoemde gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen en verstrekkingen die onbelast kunnen worden vergoed en verstrekt zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Dit geldt onder meer voor: • vervoer en reiskosten: • abonnemente ... Lees verder »

Wat houdt de eindheffing van 80% in bij de werkkostenregeling? - 08-02-2011
Onder de werkkostenregeling mag u, behoudens een aantal uitzonderingen de zogenoemde gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon als nettovergoedingen aan uw werknemers verstrekken. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Komt u bov ... Lees verder »

Kan ik mijn spaarloon gebruiken voor een lijfrentepolis? - 07-02-2011
De werkgever is verantwoordelijk voor het erop toezien dat het spaarloon op een geblokkeerde rekening terechtkomt of in een lijfrentepolis wordt gestort. Als u aan uw werkgever het bewijs kan leveren met polis en bank betalingen dat u aan de voorwaar ... Lees verder »

Heb ik recht op een vrijwilligersvergoeding? - 12-01-2011
U heeft nooit recht op een vrijwilligers vergoeding en u kunt een vrijwilligersvergoeding dus niet aanvragen. Een vrijwilligers vergoeding kan door de organisatie waar u vrijwilligers werk voor doet aan u worden verstrekt. Indien het bij de organisat ... Lees verder »

Ik heb een g-rekening nodig, hoe vraag ik een g-rekening aan? - 13-12-2010
Bij de belastingdienst download u het formulier g-rekening. Zie het document http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_g_rekening_ov1451z9plfol.pdf. U vult dit aanvraagformulier in en stuurt de aanvraag met de gevraag ... Lees verder »

Mag ik mijn personeel meer dan € 0,19 per kilometer uitbetalen? - 23-11-2010
U mag uw personeel € 0,30 per gereden kilometer uitbetalen. Echter hiervan mag forfetair slechts € 0,19 netto worden verstrekt. De resterende € 0,11 moet bij het brutoloon worden opgeteld en telt derhalve mee voor de loonbelasting en s ... Lees verder »

Onze vereniging wil graag vrijwilligersvergoedingen verstrekken. Aan welke voorwaarden moeten wij dan voldoen? - 15-11-2010
Als eerste moet u vaststellen of iemand vrijwilliger is: U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet: U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk die geen bv of nv is of een sportvereniging of sportst ... Lees verder »

Een werkneemster gaat binnenkort met zwangerschapsverlof, kan ik hiervoor een tegemoetkoming ontvangen? - 15-11-2010
Als werkgever heeft u recht op een tegemoetkoming voor een medewerkster die met zwangerschapsverlof is. Op het werkgeversportaal van het UWV kunt u een uitkering van 100% aanvragen indien uw zwangere werkneemster een dagloon heeft dat geli ... Lees verder »

Wanneer kan spaarloon ter beschikking komen aan een medewerker? - 13-07-2010
In de normale situatie komt spaarloon op een speciale, geblokkeerde bankrekening. Pas na vier jaar kunnen werknemers aanspraak maken op hun spaargeld. Alleen in enkele specifieke situatie kunnen medewerkers eerder een beroep doen op hun spaargeld ond ... Lees verder »

Wat is een VAR verklaring? - 18-06-2010
De VAR (verklaring arbeidsrelatie) geeft u, wanneer u gebruik maakt van zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel), zekerheid over wie verantwoordelijk is voor het inhouden en afdragen van loonheffingen. De VAR geeft u namelijk zekerheid over de fisca ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact